Strømforsikring

Betalingsfritak ved sykmelding eller arbeidsledighet
Egenandelsfritak

NorgesEnergi - Meld ny skade 20230220
Velg skadetype
Alle kriterier er ikke oppfylt
Informasjon om den som er sykmeldt/arbeidsledig
Vedlegg og Erklæring
Oversikt før signering
Velg signeringsmetode

Vennligst vent

Velg skadetype
Jeg søker om:
Jeg søker om:
Velg skadetype
*

For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

  • Kopi av sykemelding som angir navn, periode/varighet (arbeidsgivers del)

 


For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

  • Kopi av varsel om oppsigelse/overtallighet fra arbeidsgiver, med årsak til oppsigelse og dato for ikrafttredelse.
  • Kopi av vedtak om dagpenger fra NAV.
  • Oversikt over utbetalinger av dagpenger fra NAV for minimum 30 dager.

 


For å kunne behandle din søknad om Egenandelsfritak trenger vi følgende dokumentasjon fra deg:

  • Kopi av forsikringsoppgjør fra ditt innbo- og løsøreforsikringsselskap (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring) som viser at du har mottatt erstatning som følge av lynnedslag eller annet elektrisk fenomen, og hvor egenandel, skadested og skadedato fremkommer.

 

For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

  • Bekreftelse fra sykehus som dokumenterer årsaken til innleggelsen (eventuelt diagnose), samt hvor lenge du har vært innlagt.

Viktige sjekkpunkter før du søker om Betalingsfritak ved arbeidsledighet
Viktige sjekkpunkter før du søker om Betalingsfritak ved arbeidsledighet
1. Var du fast ansatt?
*

Selskapet utbetaler ingen erstatning for arbeidsledighet som skyldes midlertidig ansettelse, sesongarbeid eller at du selv har sagt opp.

2. Har du kjøpt Strømforsikring FØR du fikk varsel om oppsigelse/permittering
*
Betalingsfritaket gjelder ikke dersom du mottok varselet om oppsigelse/ permittering før forsikringens startdato.
3. Har du mottatt dagpenger i minst 30 dager sammenhengende?
*

Betalingsfritak utbetales i inntil 4 måneder når du mottar dagpenger fra NAV. Dersom du mottar du arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV, gir dette ikke rett til erstatning ihht vilkårene.

Vi minner om at du må søke om Betalingsfritak innen 12 måneder etter at du fikk kunnskap om forholdene som førte til at du ble ufrivillig arbeidsledig.

Viktige sjekkpunkter før du søker om egenandelsfritak
Viktig sjekkpunkt før du søker om Egenandelsfritak
1. Har du mottatt forsikringsoppgjør på din innbo-, villa- eller fritidsboligforsikring?
*
Du må vedlegge kopi av ditt forsikringsoppgjør for å kunne søke om Egenandelsfritak.
Viktige sjekkpunkter før du søker om Betalingsfritak ved sykmelding
Viktige sjekkpunkter før du søker om Betalingsfritak ved sykemelding
1. Har du vært sykmeldt i minst 30 dager sammenhengende?
*
Betalingsfritak utbetales i inntil 4 måneder når du er sykemeldt. Dersom du mottar du arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV, gir dette ikke rett til erstatning ihht vilkårene.

Vi minner om at du må søke om Betalingsfritak innen 12 måneder etter at du ble sykmeldt første gang.
2. Har du hatt Strømforsikring i den perioden du har vært sykmeldt?
*
Du må ha hatt Strømforsikring i det tidsrommet du søker Betalingsfritak for.
Viktige sjekkpunkter før du søker om Betalingsfritak ved innleggelse på sykehus/institusjon
Viktige sjekkpunkter før du søker om Betalingsfritak ved sykehusinnleggelse
1. Er du pensjonist/uførepensjonist?
*

Du kan bare søke om Betalingsfritak ved innleggelse på sykehus/institusjon hvis du er pensjonist eller uførepensjonist.

2. Har du vært innlagt på sykehus/institusjon i mer enn 30 dager?
*

Du må ha vært innlagt på sykehus/institusjon i minst 30 dager for å kunne søke om Betalingsfritak.

Erstatning ved dødsfall

Etterlatte som ønsker å sende inn søknad om erstatning ifm. dødsfall kan benytte følgende skjema:

Signert skjema med tihørende dokumentasjon kan sendes tilbake til oss per post: Skadeservice v/IMAA, Postboks 165, 3571 Ål.

Skadedato (skjult)
 
dagens dato(skjult)
 

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.